Täzelikler

«Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýurtda giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, degişli dalaşgärler üçin ýeňillikler göz öňünde tutulýar. Bular barada «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda çap edilen söhbetdeşlikde aýdylýar.

Bellenilişi ýaly, 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda kabul edilen rejelenen görnüşli «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda:

<...
17.07.24

Bilşimiz ýaly, 12-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde il-ýurt bähbitli möhüm meselelere seredildi we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken degişli resminamalaryna laýyklykda, şu ýyl ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek möwsümi 15-nji iýuldan 26-njy...

17.07.24

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!

 

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2024-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň

saglygy goraýyş barlaglary 2024-nji ýylyň 15-nji iýulyndan 19-njy awgusty aralygynda welaýatlaryň,

Aşgabat we Ar...

15.07.24

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY 

2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary

14.07.24

Häzirki döwürde ýaş nesle döwrebap ekologik bilim we terbiýe bermekde, olarda kämil ekologik medeniýeti kemala getirmekde we ösdürmekde ýokary okuw mekdebinde ekologiýa bilen baglanyşykly geçirilýän tejribelik okuwlara aýratyn  orun berilýär. Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň gözelliklerini we baýlyklaryny geljek nesiller üçin miras goýmak Hormatly Gahryman Prezidentimiz...

13.07.24

Köpetdagyň ajaýyp dag eteginde türkmen we dünýä edebiýatynyň meşhur wekiliniň heýkeli bina edilen medeni-seýilgäh toplumyny döretmek başlangyjy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan öňe sürüldi. Milli Liderimiz şahyryň türkmen halkynyň taryhy, jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşyndaky möhüm ornuny belleýär. Çünki Magtymguly ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryny wagyz etmek bilen, adamlaryň kalbynda hemiş...

06.07.24

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda ýurdumyzda giňden bellenip geçilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet  güni mynasybetli “MEDENIÝETIMIZ WE SUNGATYMYZ  ÖSÜŞLERIŇ AÝDYŇ ÝOLUNDA”  atly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Ýokary okuw mekdebimiziň kitaphana işgärleriniň hem-d...

27.06.24

Hususan-da, paýtagtymyzda, welaýat merkezlerinde, obadyr şäherlerde dünýä ülňülerine laýyk gelýän mekdeplerdir çagalar baglary, aň-bilim we döredijilik merkezleri yzygiderli gurulýar, olar döwrebap okuw tehnologiýalary, interaktiw-multimedia enjamlary bilen üpjün edilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Karary bilen «Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023 — 2030-njy ý...

24.06.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, bilim ulgamy hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy ösdürmekdäki baş ýörelgesidir. Şoňa baglylykda, bilim ulgamy döwrebaplaşdyrylyp, halkara tejribeleri esasynda has-da kämilleşdirilýär. Türkmenistanda dünýäniň ösen döwletleriniň ylym-tehnika babatda döwrebap gazananlaryndan ugur alnyp, kämil tehnologiýalardan, innowasiýalardan baş ç...

20.06.24

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ägirt uly ösüşleriň ýoly bilen öňe barýar.. Gahryman Arkadagymyzyň: “Garaşsyz Watanymyz biziň her birimiz üçin ezizdir, onuň şan-şöhratyny has-da belende götermek uly bagtdyr” diýip, buýsanç bilen belleýşi ýaly, Garaşsyzlygyň şöhratly ýollarynda amala aşyrylýan beýik iş...

10.06.24