Täzelikler

Gahryman Arkadagymyzyň zenanlara hormat goýmak, olaryň sapaly durmuşda bagtyýar ýaşamaklary, iş-durmuş üpjünçiliklerini goramak boýunça döwlet derejesindäki beýik işleri hormatly Prezidentimiziň yhlasly tagallalary bilen üstünliklere beslenýär. Ýakynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň kiçi mejlisler zalynda  Türkmenistanyň Demokratik partiýa...

12.05.23

      Türkmenistan  öz  garaşsyzlygyny  alandan  soň  Magtymgulynyň  döredijiliginiň  öwrenilmegi üçin giň ýol açyldy. Magtymgulynyň eserleri dolulygyna birnäçe gezek neşir edilip, halka ýetirildi. Gazet-žurnallarda Magtymgulynyň döredijiligi barada  ýüzlerçe makalalar çap edildi. Ýurdymyzda Magtymgulynyň döredijiligine bagyşlanan Ylmy masl...

11.05.23

Berkarar dӧwletiiň täze eýýamynyň Galkynyşy dӧwründe Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ähli ulgamlar bilen birlikde, ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamy uly ӧsüşleri başdan geçirýär. Dӧwrebap bilim ulgamynyň dӧredilmegi bilen, ýaş nesilleriň bilim derejesi artdy. Ýaşlara dӧwrebap bilim bermekde Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary ýokary okuw mekdebiniň mugallymlar...

09.05.23

Ýurdumyzyň önümçilik ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmek hem-de onuň gazananlaryny ykdysadyýetde netijeli peýdalanyp, jemgyýetiň intellektual kuwwatyny artdyrmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Ýakynda, ýokary okuw mekdebimiziň Jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakultetiniň “Ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy”, “Inžener ulgamlary we torl...

09.05.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamynda düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde türkmen ýaşlaryna dünýä derejesinde ylym-bilim almaga amatly şertler döredilýär. Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geljekde senagatymyzyň inžener-tehniki we ulag k...

08.05.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda halypa mugallymlaryň hem-de talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda   «KÖPÇÜLIKLEÝIN EKOLOGIÝA ÇÄRELERI –  WATANYMYZYŇ GÜLLÄP ÖSMEGINE GOŞANTDYR» ady bilen okuw-tejribeligi geçirildi.

Ýokary okuw mekdebiň “Landşaft dizaýny” hünärinde bilim alýan talyplaryň gatnaşmagynda institutyň “Talyplar seýilgähi...

06.05.23

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzda giňden bellenilýän 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda MERTLER WATANY BEÝGELDÝÄR” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň umumy mejl...

06.05.23

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmen halkynyň Milli Lideri  Gahryman Arkadagymyzyň dünýä jemgyýetçiliginde gyzgyn goldanan Beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek başlangyjyny durmuşa geçirmekde sebit we global ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar. Bu ugurda halkara ähmiýetli çäreler durmuşa geçirilýär. 

2023-nji ýylyň 3 – 4-nji maýynda Ýewraziýada üstaşy...

05.05.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersi boýunça halkara açyk internet olimpiadasyny geçirýär. Bu halkara internet olimpiadasy Türkmenistanyň Prezidentiniň 2024-nji ýyla çenli ýurduň ýokary okuw mekdeplerini dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşmak baradaky t...

04.05.23