Taryh

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda gol çeken Kararyna layklykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ulag pudagy hem-de ýaşaýyş jaý-jemagat ulgamlary üçin ýokary derejeli inženerleri we tehnologlary taýýarlamagy kämilleşdirmek maksady bilen, ozalky Jemagat  hojalygy instituty Türkmenistanyň Inžener-teniki we ulag kommunikasiýalary instituty diýip atlandyryldy.

Esasy görkezijiler
3042
Talyplar
29
Hünärler
224
Mugallymlar