Täzelikler

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny mynasyp dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adalatly, parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiz durmuşyň ähli ugurlarynda – syýasy, ykdysady, ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda we halk hojalygynyň beýleki pudaklarynda beýik ösüşlere ýetýär hem-de täze sepgitlere tarap batly gadamlar bilen barýar. Bu g...

16.11.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän aladalar özüniň oňyn netijesini berýär. Bu günki gün Watanymyza, halkymyza, oňyn ýörelgelerimize, milli däp-dessurlarymyza wepaly, bilimini ýokarlandyrmaga, sport bilen meşgullanmaga, hünär ö...

15.11.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ähli ulgamlar sazlaşykly ösdürilýär. Şol sanda oba hojalygy ösdürmek boýunça birnäçe işler ylmy esasda alnyp barylýar. Hakyky ýer eýeleri bolan edermen daýhanlarymyza giň mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçilikl...

13.11.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri halkymyzyň, şol sanda Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesillerimiziň öňlerinde goýan arzuw-maksatlarynyň hasyl bolýan döwrüdir. Bu günki günde sport we köpçülikleýin bedenterbiýe — berkarar döwletimizde ýaşaýan her bir ynsanyň hemişelik hemrasyna öwrüldi. Munuň şeýledigine Türkmenistanyň Inžener-tehniki we...

11.11.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-kommunikasiýa ulgamlary, senagat, oba hojalyk pudaklary we beýleki ugurlar uly ösüşlere eýe bolup, ýetilen sepgitler halkara derejesinde geçirlilýän sergilerde çykyş edýärler.

 “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň 9-njy noýab...

10.11.23

       Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dürli sungat gymmatlyklary bolan hem-de arheologik tapyndylara we etnografiýa maglumatlaryna baý bolan muzeýlerimiz halkymyza hyzmat edýär. Muzeýlerimizde milletiň ruhy we medeni mirasyny gorap saklamak, türkmen halkynyň tary...

10.11.23

Ýokary okuw mekdebimiz paýtagtymyzyň iň bir gözel künjeginde — Köpetdagy etekläp oturan sebitde ýerleşmek bilen, bagy-bossanlyga, gülzarlyga beslenen binalar toplumy we landşaft bezegi bilen tapawutlanýar. Häzirki wagtda institutymyzda tehniki ugurly ýokary okuw mekdepleriniň halkara assosiasiýasynyň sanawyna goşulmak ugrunda degişli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Inžener-tehn...

09.11.23

Milli ykdysadyýetimizde uly ösüşleri üpjün etmekde sanly ulgamyň möhüm ugurdygyny aýratyn bellemek gerek. Şunda häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň täze gazananlaryna esaslanmak baş ugur bolup durýar. Şeýle hem ösen sanly ykdysadyýeti kemala getirmekde elektron senagatynyň ösdürilmegi, innowasion, ýokary tehnologiýalara esaslanýan önümçilikleriň ýola goýulmagy, aň-bilim mü...

08.11.23

Ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “ÇYZUWLY GEOMETRIÝA WE INŽENER GRAFIKASY” dersi boýunça Açyk olimpiadasynyň

NETIJELERI


...

07.11.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň bilim ulgamy ýokary ösüşlere eýe boldy. Maglumatlaryň ýokary depginler bilen köpelýän, innowasion tehnologiýalaryň adamlaryň durmuşyna ýokary tizlik bilen aralaşýan döwründe bilim ulgamyna täze usullar ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ylym-bilim, syýasy-jemgyýetçilik, ykdysady, medeni taýdan gazanan ägirt uly ösüşleri we öz...

06.11.23