Täzelikler

Paýtagt ýurduň ýüregi hasaplanylýar. Şonuň üçin hem oňa bakyp, Diýaryň tutuş sebitlerine seýran eden ýaly bolýarsyň. Çünki ýurduň islendik künjegine barýan ýollar hem merkezden gözbaş alýar. Watanyň ähli künjeginde ýaşaýan raýatlaryň bagtyýar ykbaly, röwşen geljegi hakyndaky aladalar paýtagtdan başlaýar we şol ýerde çözülýär. Diýmek, ýurduň baş şäheri bolan paýtagt diňe bir şäherlileriň däl...

26.05.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyp ýaşlarynyň arasynda “TALYP JOŞGUNY –...

25.05.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Prezidentimiziň başlangyçlary netijesinde ýurdumyzyň bilim ulgamynda düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde türkmen ýaşlaryna dünýä derejesinde ylym-bilim almaga amatly şertler döredilýär. Häzirki wagtda talyp ýaşlar öz ylmy-inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasion, maglumat tehnologik, dizaýnçylyk ylmy barlaglar...

25.05.23

       Türkmenistanyň Esasy Kanunynda adam jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy diýlip yglan edilýär. Ynsanlaryň saglygyny goramak bolsa döwletimiziň, şol sanda edara-kärhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň esasy wezipeleriniň biridir. Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geçirilen maslahat hem bu möhüm meselä bagyşlandy. Ýakynda ins...

24.05.23

Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habar gelip gowuşdy. 16-njy maýda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen, Milletler Bileleşigine agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda Kararnama kabul edildi. Oňa laýyklykda, 26-njy noýabr «Bütindünýä durnukly ulag güni» d...

23.05.23

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň geljegi hasaplanýan ýaş nesil baradaky alada döwletimizde esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenendir. Ýaşlaryň döwrebap bilimlerden habarly, watansöýer, beden we ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri, jemgyýetde mynasyp orny eýelemekleri, medeni-köpçülikleýin çärelere işjeň gatnaşmaklary we saýla...

22.05.23

Ýurdumyzda ýaşlaryň dünýäniň iň soňky gazanan tehnologiýalaryndan, multimediýa enjamlaryndan oňat baş çykaryp, döwrebap bilim-terbiýe almagy, özleriniň saýlan hünärleriniň eýeleri bolmagy, beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan arassa, ilhalar, watansöýüji nesiller bolup ýetişmekleri üçin hemmetaraplaýyn goldaw bermek Arkadagly Serdarymyzyň öňde goýýan baş wezipeleriniň biridir. Arkadagly Serdary...

18.05.23

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen topragyny bagy-bossanlyga öwürmek üçin taýsyz tagallalar edýär. Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň gözelligini we baýlyklaryny geljek nesiller üçin gorap saklamak Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň hatarynda durýar. Häzirki döwürde daşky gurşawy goramak, tebigy baýlykl...

15.05.23

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda bilim ulgamyny kämilleşdirmekde, ýaşlary ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly edip ýetişdirmekde buýsanja mynasyp işleri durmuşa geçirýär. Arkadagly Serdarymyzyň geçen ýylyň 23-nji sentýabrda geçirilen Döwlet Maslahatyndaky çykyşynda bu ugurda alnyp barylýan işleriň üstünde aýratyn durup geçmek bilen, «Dünýäniň öňdebaryjy tejribelerinden ugur alnyp, ýaş nesliň d...

13.05.23

Gahryman Arkadagymyzyň dünýä jemgyýetçiliginde gyzgyn goldaw tapan Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek başlangyjyny durmuşa geçirmekde sebit we ählumumy ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar. Şunda ýurdumyzda ulag ulgamy boýunça geçirilýän halkara derejeli çärelere uly orun degişli. Golaýda paýtagtymyzda guralan «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023»...

12.05.23