Täzelikler

2023-nji ýylyň 24-nji dekabry güni Arkadag şäheriniň 10 müň adamlyk stadionynda Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň kubogyny eýelemek boýunça final duşuşygy geçirildi. Duşuşykda “Arkadag” futbol topary “Ahal” futbol toparyndan 3:0 hasabynda üstün çykdy. Oýnuň 1-nji ýarymynyň 29-njy minudynda “Arkadag” futbol toparynyň goragçysy Abdy Bäşimow jerime urgusyndan geçirilen pökgini derwezä salyp, h...

26.12.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda institutyň ilkinji Zenanlar guramasy Aşgabat şäher Büzmeýin etrap Zenanlar guramasy bilen bilelikde Büzmeýin etrap polisiýasynyň, saglyk öýüniň wekilleriniň şeýle hem ýaşuly eneleriň gatnaşmaklarynda institutyň talyp gelin-gyzlary we halypa zenan mugallymlary bilen  “Ahlaklylyk - maşgala bagtynyň...

25.12.23

“Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigini geçirmek hakynda” Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2023-nji ýylyň 13-nji dekabrynda çykaran 454 belgili buýrugyna laýyklykda 2023-nji ýylyň dekabr aýynyň 14-i, 15-i we 16-sy günleri geçirilen Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşiginiň jemi...

23.12.23

Gahryman Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýetimizde uly üstünlikler gazanylýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem ösdürmekde we döwrebaplaşdyrmakda sanly ulgamyň aýratyn orny bardyr. Şonuň üçin bu ugra aýratyn üns berilýär we döwrebap mümkinçilikler durmuşa ornaşdyrylýar. “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň” wezip...

22.12.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň nobatdaky ýylynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy ýaş nesliň kalbynda egsilmez joşguny döretdi. Il arzuwyny hasyl eden bu çözgüt Arkadagly Serdarymyzyň: «Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýarys» diýen pähim-paýhasa ýugrulan sözleriniň özboluşly dabaralanmasy boldy. Ýurdumyzyň ýaş ne...

22.12.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Prezidentimiziň başlangyçlary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamynda düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde türkmen ýaşlaryna dünýä derejesinde ylym-bilim almaga amatly şertler döredilýär. Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geljekde senagatymyzyň inžener-tehniki...

22.12.23

Ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň netijesinde ösüp barýan ýaş nesli sowatly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, sagdyn, innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan we erk edip bilýän hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda atalyk aladalar edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik işleri Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Gal...

22.12.23

Milli ykdysadyýetimizde uly ösüşleri üpjün etmekde sanly ulgamyň möhüm ugurdygyny aýratyn bellemek gerek. Şunda häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň täze gazananlaryna esaslanmak baş ugur bolup durýar. Şeýle hem ösen sanly ykdysadyýeti kemala getirmekde elektron senagatynyň ösdürilmegi, innowasion, ýokary tehnologiýalara esaslanýan önümçilikleriň ýola goýulmagy, aň-bilim mü...

22.12.23

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän beýik işleriniň netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar. Döwletimiz tarapyndan uly üns-alada bilen gurşalyp alnan ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlary hem şol ösüşlere mynasyp goşant goşmaklygy özleriniň i...

22.12.23

“ – Häzirki döwürde ulag-logistika ulgamy sebitleri we dünýäniň kontinentlerini birleşdirýän güýje öwrülýär.”

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW

Türkmenistanyň gündogarynda Amyderýanyň çep (günbatar) kenarynda ýerleşýän Kerki şäheri – Lebap welaýatynyň we tutuş ýurduň senagat we ulag infrastrukturasynyň işjeň ösýän merkezlerinden biridir.

...
21.12.23