Täzelikler

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň kemala gelmegi  jemgyýetçilik durmuşynda hem-de maliýe işinde maglumat we sanly serişdeleriň ähmiýetiniň güýçlenmegi bilen häsiýetlendirilýär. Şu nukdaýnazardan, döwrebap infrastrukturany döretmek, institusional gurşawy emele getirmek, sanly tehnologiýalar bilen işlemek medeniýeti ösdürmek, işgärler kuwwatyny güýçlendirmek zerurdyr. 

  &nb...

15.02.24

         Daşky gurşawy goramak, tebigata ideg etmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin gorap saklamak Türkmenistanyň milli syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. BMG-nyň durnukly ösüş maksatlaryna laýyklykda, Türkmenistan Hazar deňziniň daşky gurşaw deňagramlylygyny üpjün etmekde we daşky gurşaw meseleleriniň hemmesini üstünlikli ýerine ýetirme...

14.02.24

Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ählitaraplaýyn ösýän Watanymyz bu gün ylym ýolunda hem täze şöhle saçýan ösüşleriň, özgerişleriň gujagynda ýaşaýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň bagtyýarlyga beslenen günlerinde «Ylymly il ozar» diýen paýhasa uýýan halkymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň öz höwes edýän hünäriniň ussady bolmaklary üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikler döredilendir. &nbs...

13.02.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly  Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda durmuşyň milli ykdysadyýetiniň ähli ugurlary boýunça uly ösüşler, guwandyryjy we buýsandyryjy üstünlikler gazanylýar, giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda milli bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak we...

10.02.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň nobatdaky ýylynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip atlandyrylmagy ýaş nesliň kalbynda egsilmez joşguny döretdi. Il arzuwyny hasyl eden bu çözgüt Arkadagly Serdarymyzyň: «Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýarys» diýen pähim-paýhasa ýugrulan sözleriniň özboluşly dabaralanmasy boldy. Ýurdumyzyň ýaş ne...

05.02.24

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän beýik işleriniň netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar. Döwletimiz tarapyndan uly üns-alada bilen gurşalyp alnan ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlary hem şol ösüşlere mynasyp goşant goşmaklygy özleriniň i...

03.02.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz  ýurdumyzyň ylym-bilim pudagynyň ösen häzirkizaman jemgyýeti bilen aýakdaş gitmegi, bu babatda ähli ulgamlar boýunça döwrüň ösen talaplaryndan baş çykarýan dünýä ylmynyň iň soňky gazananlaryndan habarly bolan tejribeli hünärmenleri ýetişdirmek, kompýuter tehnologiýalarynyň innowasion gazananlaryny halkymyz üçin elýete...

02.02.24

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň goldaw-hemaýatlary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilim ulgamy yzygiderli ösüşlere eýe bolmak bilen, täze derejä çykýar. Milli bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegi döwletimizi we jemgyýetimizi ösdürmegiň möhüm şertleriniň biri hökmünde häsiýetlendirilý...

24.01.24

Dünýä derejesinde ählumumy parahatçylyga hem-de howpsuzlyga esaslanýan Durnukly ösüşiň üpjün edilmeginde BMG-niň Durnukly ulag ulgamyny işjeňleşdirmegi möhüm ähmiýete eýedir. Bu babatda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda gysga wagtyň içinde umumadamzat ähmiýetli işler amala aşyryldy. Beýik Ýüpek ýolunyň esasy ugurlary boýunça awtomobil, demir ýollary gurlup, döwrebaplaşdyrylyp işe giriz...

23.01.24

Bilim bagynyň ilkinji basgançaklaryndan biri bolan mekdep ýyllarynyň tamamlanmagy bilen, hünär saýlamak meselesi hem örboýuna galýar. «Haýsy hünäri saýlasam, dogry bolarka?», «Saýlan hünärim dogrumyka?» diýen ýaly soraglar islendik ýaş ýetginjegiň aňynda köwsarlap başlaýar. Aslynda, ýönekeýje bolup görünýän bu soragyň ykbal kesgitleýji güýji bar. Şeýle ýagdaýlarda maşgalada ýaşulularyň, ata-ene...

22.01.24