Täzelikler

2021-nji ýylyň 8-nji maýynda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda “Açyk gapylar” güni mynasybetli paýtagtymyzyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylary bilen tanyşdyryş çäresi geçirildi.  “Açyk gapylar” gününiň geçirilmeginiň maksady bu hünär okuw mekdebiniň taryhy,taýýarlanylýan hünärler,medeni köpçülikleýin...

11.05.21

Maý aýynyň ilkinji günlerinde her ýyl uly dabara bilen 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňiş güni bellenilýär.  “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”  ýylynda Watan üçin şiin janyny orta goýan mert, gaýduwsyz, edermen ata-babalarymyzyň, gerçeklerimiziň görkezen gahrymançylygy bilen gazanylan Beýik Ýeňşe 76 ýyl dolýar....

10.05.21

     “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda mermer paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagyna 140 ýyl dolýar. Bu şanly baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda dabaraly çäreler ýaýbaňlandyryldy. Hususan-da, gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli “Arkadagyň p...

06.05.21

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine eýerip, taryh üçin uzak bolmadyk döwürde halkara derejesinde uly abraý gazandy. Hemişelik Bitaraplyk Garaşsyz Watanymyzyň hemmetaraplaýyn gülläp ösmegine, halkymyzyň bagtyýar durmuşa ýetmegine giň ýol açdy. Dünýäde ilkinji...

03.05.21

Türkmeniň adyny yklymlara meşhur eden milli gymmatlyklarymyzyň biride behişdi bedewlerimizdir. Gözellikden, ýyndamlykdan paýyny alan türkmen bedewleri türkmen halkynyň milli buýsanjy, ýowuz günde ýoldaşy, toý-baýramlaryň bezegi bolupdyr. Bedew bu günki bagtyýarlyk döwrümiziň hem ösüşleriniň nyşany, dünýä medeniýetiniň gymmatly baýlygyna öwrüldi. Alymlaryň bellemekle...

03.05.21

Türkmenistanyň amatly geografiki ýerleşişi, Ýewraziýanyň möhüm üstaşyr-ulag merkezi hökmünde güýçlenmegini kesgitleýär. Gazagystan-Türkmenistan-Eýran polat magistralyny, (Turkmenistan) Kerki-Ymamnazar-Akina (Owganystan) demir ýoluny, Amyderýanyň üstünden geçirilen demir ýol we köprüleri, Aşgabat, Türkmenbaşy, Türkmenabat we beýleki şäherlerdäki iň döwrebap howa menz...

28.04.21

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly Türkmenistanyň dünýäniň syýasy ykdysady, medeni, ylym giňişligindäki hem-de dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň hataryndaky ornuny pugtalandyrmak döwlet syýasatynyň baş maksadydyr. Türkmenleriň Baharly kabylasyndan bolan Muhammet Baýram han-hanany türkmen XVI asyryň başynda, takmynan 1504-nji ýylda Bazahşanda dogulýar. Muhammet B...

26.04.21

Türkmen halkynyň taryhynda uly yz galdyran şahsyýetler diýseň köp. Olaryňbitiren hyzmatlary, gahrymançylyklary halk hakydasynda hemişelik ýaşaýar.Şeýle şahsyýetleriň biri hem meşhur serkerde, görnükli döwlet işgäri MuhammetBaýram han Türkmendir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly kitabynda Muhammet Baýram han T...

26.04.21

U­lag pu­da­gy dün­ýä­de glo­bal­laş­ma ha­dy­sa­sy­nyň ýü­ze çyk­ma­gy­ny şert­len­dir­ýän ýag­daý­la­ryň bi­ri bo­lup, dur­nuk­ly ösü­şi üp­jün et­me­giň hä­zir­ki tap­gy­ryn­da se­bit­le­ri we yk­lym­la­ry bir­leş­di­ri­ji güý­je öw­rül­ýär. Her bir döw­let özü­niň geog­ra­fi­ki taý­dan amat­ly ýer­le­şi­şi­niň we müm­kin­çi­lik­le­ri­niň ha­sa­by­na mil­li de­re...

26.04.21

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda döwrüň talabyna laýyk hünärmenleri taýýarlamakda, talyplary okuw-barlag işlerine we ylmy-barlag işlerine köpçülikleýin çekmekde alnyp barylýan işleriň esasy netijesiniň bolmagy ugrunda professor-mugallymlar giň göwrümli işleri alyp barýarlar. Şu işleriň içinde kafedralarda hereket edýän ylmy gurna...

21.04.21