Täzelikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň üstünlikli alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň netijesinde ata Watanymyzda il-ýurt bähbitli, halk ähmiýetli ençeme Döwlet maksatnamalary hem-de Konsepsiýalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bagtyýar ýurdumyzyň kuwwatly ykdysadyýeti ösdürilip, öňdebaryjy tehnologiýalar önümçilige ornaşdyrylyp, toplumlaýyn işler amala...

14.04.23

      2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzda ýaşlaryň jemgyýetçilik syýasy işjeňligi barha ýokarlanýar. Döwletimiziň ýaşlar barada alyp barýan döwlet syýasaty ýurt baştutanynyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýyndaky çykyşynda aýdyň beýan edildi. Arkadagly Serdarymyzyň belleýşi ýa...

13.04.23

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüp gelýän nesillerimiz hakyndaky alada ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Arkadagly Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasaty netijesinde bilimli, giň gözýetimli ýaş nesli kemala getirmäge, ýaşlaryň sazlaşykly ösmegine, Garaşsyz, Bitarap Wa...

11.04.23

Garaşsyz Diýarymyzda sporty we köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini ösdürmäge uly üns berilýär. Halkymyzyň sagdyn durmuşda ýaşamagy, belent ruhly bolmagy ugrunda döredilýän mümkinçilikler biziň her birimizi buýsandyrýar. Bu işler biziň ýurdumyzda adam sarpasynyň belentde tutulýandygyny, onuň saglygy hakynda uly aladalar edilýändigini alamatlandyrýar. Biz munuň şeýledigini Arkadag S...

11.04.23

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň 7-nji aprelinde — Bütindünýä saglyk gününde hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmaklarynda köpçülikleýin welosipedli ýörişiň geçirilmegi eziz Watanymyzyň sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurduna öwrülýändiginiň ýene bir görkezijisine öwrüldi.  Bu ajaýyp sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli sebitlerinde baýramçylyk dabarala...

10.04.23

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde guramagynda «Maşgalam — baş galam» atly sport bäsleşigi geçirildi.

Ýaryş jemi 3 topar — Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwe...

09.04.23

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň her bir raýatynyň okamagy, öwrenmegi, alan hünäriniň eýesi bolmagy, zähmet...

09.04.23

Her ýylyñ aprel aýynda Garaşsyz ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe we sport çärelerini giñden ýaýbañlandyrmak indi asylly däp hökmünde yzygiderli dowam etdirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem ýakymly ýaz paslynyñ bu ajaýyp aýynda sport, bedenterbiýe çäreleriniñ köpçülikleýin häsiýetde geçirilmegi we dabaralanmagy buýsanç bilen bellärliklidir. Çünki biziñ ýokary o...

09.04.23

7-nji aprelde Türkmenistanda, asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara çärä bagyşlanyp, köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Bu çärelere ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri – talyp ýaşlar işeňňir gatnaşdylar. Baýramçylyk çäreleriniň dowamynda sportyň dürli görnüşleri, şol sanda milli sport oýunlary boýunça ýaryşl...

07.04.23

«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň meýilnamasyny ýerine ýetirmek, bilim ulgamynda innowasiýalary ornaşdyrmak, ýurdumyzyň bilim ojaklarynyň işini halkara derejä çykarmak maksady bilen, ýurdumyzyň we daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda halkara bäsleşikler yzygiderli guralýar. 

Türkmeni...

07.04.23