Täzelikler

Hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyndaky alyp barýan döwlet syýasatyny durmuşa ornaşdyrmak, tebigy we takyk ylmy ugurlaryna degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmagyň Meýilnamasyny ýerine ýetirmek hem-de maksada okgunly, okuw derslerinden tebigy zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olary höweslendirmek hem-de halkara derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde üstünlik...

27.10.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-kommunikasiýa ulgamlary, senagat, oba hojalyk pudaklary we beýleki ugurlar uly ösüşlere eýe bolup, ýetilen sepgitler halkara derejesinde geçirlilýän sergilerde çykyş edýärler.

 “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň 25-nji okt...

26.10.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň 17-18-nji oktýabr aralygynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyzyň “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahata gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasynda bolan iş saparynyň taryhy ähmiýetine bagyşlanyp...

26.10.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy  Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda milli sporty dünýä derejesine çykarmak ,türkmen türgenleriniň ýokary netijeleri gazanmaklarynda  Türkmenistanyň abraýyny belende galdyrmak ugrunda giň gerimli işleri amala aşyrylýar...

25.10.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, jemgyýetimizde zenanlara goýulýan sarpa, zenanlar barada alnyp barylýan işler ata-baba ýol ýörelgelerimizden, milli däp-dessurlarymyzdan ugur alýar. Türkmen halkynyň watansöýüjilik, maşgala ojagyna wepadarlyk, pähim-paýhas, salyhatlylyk, çeper el hünäri enelerimiziň hem-de gelin-gyzlarymyz...

24.10.23

Ata-babalarymyzyň paýhas eleginde elenip, biziň şu günlerimize gelip ýeten «Ylymly il ozar» diýen pähim häzirki döwrümizde ruhy gymmatlyklarymyzyň hatarynda mynasyp orny eýeleýär. Gurşunly kenek ýaly agramly, çuňňur many-mazmuny özünde jemleýän bu parasatly nakyl bagtyýarlyk zamanamyzda has-da döwrebap ýaňlanýar. Bu paýhasyň süňňünde ylym-bilimiň uly ösüşleriň ýoly bilen röwşen geljege alyp bar...

20.10.23

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan sebit we dünýä derejesinde parahatçylygyň, durnuklylygyň hem-de howpsuzlygyň berkidilmegine öz goşandyny goşýar. Hususanda, dünýäniň we sebitiň döwletleri bilen ysnyşykly hem-de köptaraply gatnaşyklary ösdürmegiň ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ýörelgesidigini bellemek gerek. Şeýle hem halkara guramalary bilen, esasan hem, Birleşen Milletl...

19.10.23

Gahryman Arkadagymyzyň Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçen umumy sapagynda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy hakda aýdanlary ähli halkymyzy begendirdi. Milli Liderimiziň şol çykyşynda: «Nusgawy şahyrlarymyz Magtymguly Pyragynyň, Andalybyň, Magrupynyň, Mollanepesiň, Keminäniň, Zeliliniň, Seýdiniň, Şeýdaýynyň döredijiliginiň türkmen halky we tutuş...

13.10.23

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR

BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň

täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar

12.10.23

An international scientific conference “The legacy of universal significance of the outstanding philosopher and doctor of the East Abu Ali ibn Sina”. The forum took place on October 11 in Ashgabat and was timed to the day of Healthcare and Medical Industry Workers of Turkmenistan, which was celebrated on October 10. The conference was aimed at developing international scientific cooperation and...

12.10.23