Täzelikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda ýurdumyzda “Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň” Milli maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallalary bilen ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamy beýleki ugurlar bilen bir hatarda, halkara derejesinde uly ösüşlere w...

04.04.24

   “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly şöhratly wakalara beslenýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dünýä medeniýetiniň kemala gelmegine we baýlaşmagyna uly goşant goşan halkymyzyň özboluşly, gaýtalanmajak maddy hem-de ruhy gymmatlyklary jemgyýetimiziň häzirki wagtda sazlaşykly ösüşine oňaýly täsir edýär.

Hormatly Prezidentimiziň “Änew-müňýyllykl...

03.04.24

2023-2024-nji okuw ýylynda TITweUKI-niň guramagynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda fizika dersi boýunça geçirilen olimpiadanyň 

NETIJELERI

 

01.04.24

T/b

Familiýasy ady

Okaýan mekdeb...

01.04.24

Ýaşlara uly ynam bildirip, ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlary döwletimiziň kuwwatly güýji, nurana geljegi hasaplaýan Arkadagly Serdarymyzyň belent ynamyndan güýç alyp, ony ödäp, şöhratly zamanamyzda okamak, öwrenmek, ata-babalarymyzyň döreden mukaddesliklerine wepaly bolmak, eziz Watana janu-tenden hyzmat etmek Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlaryň baş maksadydyr. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkad...

29.03.24

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň 63-nji umumy ýygnagynda Türkmenistanyň başlangyjy we 86 ýurduň bilelikdäki awtorlygy bilen «2025-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama kabul edildi.

Bu Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiliginde parahatçylykly we ynanyşma esasly gepleşik medeniýetini ösdürmek boýunça alyp barýan yzygiderli tagallalarynda nobatdaky...

28.03.24

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda geljekde senagatymyzyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary ulgamynda zähmet çekjek ökde hünärmenleri taýýarlamak babatynda alnyp barylýan işleriň çäginde, talyplaryň önümçilik okuwlarynyň döwrebap guralmagy hem yzygiderli üpjün edilýär. Ýokary okuw mekdebiň dürli hünärlerinde bilim alýan talyp ýaşlar yzygiderli ýurdumyz...

23.03.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dürli sungat gymmatlyklary bolan hem-de arheologik tapyndylara we etnografiýa maglumatlaryna baý bolan muzeýlerimiz halkymyza hyzmat edýär. Muzeýlerimizde milletiň ruhy we medeni mirasyny gorap saklamak, türkmen halkynyň taryhynyň esasy bölegi hasaplan...

23.03.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy  döwründe gözel görki gül açýan, eziz Diýarymyz gün-günden ösýär, özgerýär. Hormatly Gahryman Prezidentimiziň başda durmagynda  eşretli durmuşyň hözirini görýän halkymyzyň her bir güni şowhunly, şatlykly toýlara beslenýär, toýlarymyz goşa-goşadan gelýär. Türkmen topragynda togsan dolup, ýere ýyly gitmegi bilen, tebigat gaýtadan janlanyp, sowu...

23.03.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda türkmen halky ýene bir milli baýramlarynyň biri bolan Nowruz baýramyny belleýär. Milli bahar baýramy-Halkara Nowruz güni Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda giňden bellenilýär.

2009-njy ýylda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen Nowruz baýramy köp milletler...

20.03.24