Täzelikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz  ýurdumyzyň ylym-bilim pudagynyň ösen häzirkizaman jemgyýeti bilen aýakdaş gitmegi, bu babatda ähli ulgamlar boýunça döwrüň ösen talaplaryndan baş çykarýan dünýä ylmynyň iň soňky gazananlaryndan habarly bolan tejribeli hünärmenleri ýetişdirmek, kompýuter tehnologiýalarynyň innowasion gazananlaryny halkymyz üçin elýete...

07.10.23

Her güni ýaşlaryň durmuşyny özgerdip gurmaga bagyşlanan üstümizdäki ýylyň Garaşsyzlygymyzyň taryhyny bezejek iň ajaýyp wakalara baý bolýandygyny şübhelenmän aýtmak bolar. Çünki «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýen buýsançly şygara eýe bolan ýylymyzyň her bir pursady şanly üstünliklerden, hoş habarlardan püre-pür. Aslynda, ýylymyzyň şeýle buýsançly ada eýe bolmagy Watana, Gahryman Arkad...

05.10.23

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan binýady berkden tutulan döwlet syýasatyny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen döredilýän şertleriň netijesinde zehinli ýaşlaryň nesli kemala gelýär.Türkmen halky özüni dünýädäki iň bagtyýar halk hökmünde duýmaga doly haklydyr.«Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ynsanperwer ýörelgäni öňe sü...

04.10.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim almagy we hünär öwrenmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýaş nesil baradaky alada, ony milli we umumadamzat gymmatlyklarynyň esasynda terbiýelemek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary...

03.10.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň nobatdaky ýylynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy ýaş nesliň kalbynda egsilmez joşguny döretdi. Il arzuwyny hasyl eden bu çözgüt Arkadagly Serdarymyzyň: «Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýarys» diýen pähim-paýhasa ýugrulan sözleriniň özboluşly dabaralanmasy boldy. Ýurdumyzyň ýaş ne...

29.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň beýik ösüşlerinden, üstünliklerinden ylham alýan mähriban halkymyz agzybirlikde uly ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýy barha golaýlaýan baş baýramymyz mynasybetli ýurdumyzda, şol sanda paýtagtymyz Aşgabatda hem joşgunly baýramçylyk dabaralaryny geçirmäge möhüm ähmiýet berilýär. Buýsanç bilen bellemel...

26.09.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda kämil nesilleri kemala getirmekde alnyp barylýan işler dünýä nusgalykdyr. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň barha gülläp ösmeginde, Watanymyzyň şan-şöhratynyň belent derejelere göterilmeginde bagtyýar ýaşlaryň mynasyp paýy bar. Biz – ýaşlar Arkadagly Serdarymyzyň kämil paýhasynyň, durmu...

25.09.23

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa ornaşdyrýan bilim syýasatynyň we düýpli bilim özgertmeleriniň netijesinde milli bilim ulgamy güýçli depginler bilen ösdürilýär, bilim-terbiýe bermek we hünär öwretmek işi barha kämilleşýär. Munuň şeýledigine institutyň mugallymlarynyň we talyplarynyň döwlet we halkara derejesinde geçirilýän bäsleşiklerine yzygiderli gatnaşyp, gazanýan üstünlikleri hem şaýatlyk e...

23.09.23

Ýurdumyzda ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk çäre geçirilýär. Raýatlaryň köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini doly we dogry bilmegi hökmandyr. Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminiň barha ösmegi, ulaglaryň sanynyň artmagy netij...

22.09.23

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly baýramy hem-de Gündogaryň beýik akyldary, nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli “Magtymguly sözle herne bileniň...” atly Magtymguly Pyragynyň şyg...

21.09.23