Täzelikler

Ösüp barýan ýaş nesliň kämil hünärli, ylymly-bilimli adamlar bolup ýetişmekleri baradaky alada halkyň ertirki abadan durmuşynyň binýady bolup durýar. Bilimli, hünärli nesil milletiň ýeten derejesiniň beýany bolup öňe çykýar. Ýaş nesiller bilimlerini kämilleşdirmek, hünär öwrenmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanyp, durmuşyň täze gapysyny açýarlar. Öz çagalyk arzuwlarynyň çagyrýan d...

25.08.23

Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen, talyp diýen ada mynasyp bolan ýaşlaryň ençemesi höwes edýän ugurlary boýunça ýokary bilim almak, arzyly hünäriň eýesi bolmak hyjuwlaryna beslenen ýaşlaryň ençemesi üçin durmuşyň iň bir jogapkärli, iň bir gyzykly pursatlary başlaýar. Men hem deň-duşlarym bilen ilkinji gezek talyp hökmünde ýokary okuw mekdebiniň bosagasyndan ätlänimde, ylym dünýäsiniň gapysy gi...

24.08.23

       Ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar baradaky döwlet syýasaty Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe giňden durmuşa ornaşdyrylýar. Ruhy we beden taýdan sagdyn ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek üçin üstünlikli durmuşa geçirilýän işler pähimli pederlerimiziň ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanyp durmuşa geçirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlara...

23.08.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem, hemmämize mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde giriş synaglary gyzgalaňly dowam edýär. Ýaşlarymyz özleriniň zehin başarnyklaryny açyp görkezip, synaglardan üstünlikli geçmegi başardylar. Talyp diýen ada mynasyp bolmak bagtyna eýe bolan ýaşlar şeýle ajaýyp döwri p...

21.08.23

Ýaşlaryň giň dünýägaraýyşly, halkara ölçeglerine laýyk gelýän çuňňur bilimli, ruhy we beden taýdan sagdyn, kämil hünärmen bolup ýetişmekleri üçin Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda hem uly işler alnyp barylýar. Talyplara berilýän bilimiň halkara ölçeglerine laýyk gelmegi, ylma we önümçilige innowasiýalary ornaşdyrmak ýaly talaplary ýörelge edinýän institut...

17.08.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň ylym-bilim öwrenmegi, ukyp-başarnyklarynyň ýüze çykarylmagy we ösdürilmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň nurana geljegini ylymly-bilimli ýaşlarda görýän hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň netijesinde, bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar. Şeýle özgertmelerden, özleri hakyn...

15.08.23

Bilim ulgamyna aýratyn üns berilýär. Her täze okuw ýylynda ýurdumyzda döwrebap bilim ojaklarynyň açylyp ulanmaga berilmegi, okuw maksatnamalaryna täze hünärl...

29.07.23

Berkarar ýurdumyzyň bilime höwesli, zehinli ýaşlary bar. Biziň...

28.07.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda ata ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesliň bilim almagyna, ylma teşne kalbyndaky arzuwlaryny amal etmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Döwletimizde okgunly ösüşleriň gazanylmagynda ylym-bilim özgertmeleriniň täsiri has hem uludyr. Ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nuran...

27.07.23

Tomus möwsümi diňe bir çagalaryň arzyly pasly bolman, eýsem, ýüreginde hünär almaga höwesi bolan yhlasly ýaşlaryň hem sabyrsyzlyk bilen garaşýan pasly. Çünki tomsuň ortaky aýyndan başlap täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda talyplyga dalaşgärleriň müňlerçesi öz göwün söýen hünärlerine eýe bolmak üçin degişli orta we ýokary hünär okuw mekdeplerine resminamalaryny tabşyrýarlar. Häzirki günlerde hün...

26.07.23